DoanLS500

1970-1975

Đơn xin nhập
và thành tích biểu

Schoolrecord

2000-2005

Photostackreunion

12-12-2015 Họp mặt cựu Lasan
tại Laguna Hills, CA

2010-2016

Photostackcolomban

Frère Colomban Đào
2-5-1919 • 22-5-2016